Kwink Advies Gelderland over ondersteuningspunt Energietransitie

De vraag waar veel gemeenten en provincies mee zitten is: hoe kan ik mijn inwoners ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis? Hoe zorg ik dat lessen die elders geleerd zijn worden meegenomen? En wat is mijn rol als provincie of gemeente? Kwink Groep brengt een advies uit aan de provincie Gelderland over de inrichting [...]

Verkenning toekomstpotentieel burger-energiebeweging 2030

De blik gericht op de toekomst: wat kunnen we verwachten van de energiecoöperaties? Zet de groei van het aantal coöperaties en coöperatieve projecten door? Wat dragen zij bij aan de realisatie van de nationale klimaat- en energiedoelen in 2030? En in het bijzonder aan de ambities van het Klimaatakkoord: het streven naar 50% lokaal eigendom van wind en zon op land, burgerparticipatie en de warmtetransitie. Een studie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, mede op verzoek van de samenwerkende energiecoöperaties. Op 20 juni is het rapport door minister Wiebes aangeboden aan de Tweede Kamer.

Energiecoöperaties, lokaal eigendom en lokale baten

Zorg dat de lokale omgeving profiteert van nieuwe wind-en zonneparken, stellen de burger-energiecoöperaties. Houd de baten lokaal. Dat roept de vraag op: wat levert dat dan op voor de omgeving? Over wat voor geldstromen hebben we het eigenlijk?

Lokale warmte uit water: wijkinitiatief Poelgeest

Het bewonersinitiatief EnergiekPoelgeest zet zich in voor verduurzaming van hun wijk. Begin mei start een haalbaarheidsstudie naar warmtewinning uit water (aquathermie). Een uniek en innovatief project.

Lokale Energiemonitor 2018, met HIER Opgewekt

Eind november 2018 verscheen de vierde editie van de Lokale Energie Monitor, de jaarlijkse rapportage over en van de lokale energiebeweging. Net als voorgaande jaren is weer een flinke toename van het aantal coöperaties en projecten te zien. De beweging is en blijft springlevend. Een project met HIER opgewekt en regionale partners.

Regioplannen Zuid-Holland: een vergelijkende analyse

Een vergelijkende analyse van de regioplannen van zeven regio's van Zuid-Holland op verzoek van de provincie.

Waterschappen in de energietransitie

De waterschappen leveren een actieve bijdrage aan de energietransitie. Allereerst door de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen en in toenemende mate ook door actief bij te dragen aan de verduurzaming van de de regio. Bijvoorbeeld door inzet van restwarmte uit afvalwaterzuiveringsinstallaties of warmtewinning uit oppervlaktewater voor verwarming van nabijgelegen wijken. In 2018 werk ik samen met Ruud Schuurs, die een Leerkring waterschappen en de energietransitie begeleidt op verzoek van de Unie van Waterschappen.

Energiecoöperaties in Zuid-Holland

Begin 2018 verschijnt een speciale Zuid-Hollandse editie van de Lokale Energie Monitor 2017. Deze geeft zich op een levendige en groeiende beweging van energiecoöperaties in de provincie. Met ondersteuning van de provincie werken de coöperaties aan versterking van het Zuid-Hollandse netwerk van coöperaties, gericht op onderlinge kennisdeling, samenwerking en vergroten van de realisatiekracht.

Regionale energiestrategieën: een kwestie van Slim Schakelen

In 2017 werken zeven pilot regio's aan een regionale energiestrategie. De ambities zijn hoog: een energieneutrale regio in 2050. Ruud Schuurs (Adviseur in beweging) en ik volgen de pilots op de voet. Dit levert een aantal lessen op. Belangrijk want vanaf 2019 gaan alle 33 regio's aan de slag met een Regionale Energiestrategie. .

Handelingsperspectief gemeenten in de energietransitie, met het Planbureau voor de Leefomgeving

Gemeenten stellen ambitieuze doelen: in 2050 klimaat- of energieneutraal. In hoeverre slagen gemeenten er in om hun ambities te verwezenlijken? Welke instrumenten ze in handen hebben om die doelen te halen? Deze studie geeft zicht op de praktijk: 10 gemeenten met een warmtenet en 9 gemeenten met windparken