Handelingsperspectief gemeenten in de energietransitie, met het Planbureau voor de Leefomgeving

10 stadswarmte- en 9 windenergiecasussen

Gemeenten stellen ambitieuze doelen: de meeste gemeenten willen in 2050 klimaat- of energieneutraal zijn. Deze studie onderzoekt de praktijk:

  • in hoeverre slagen gemeenten er in om hun ambities te verwezenlijken?
  • welke instrumenten ze in handen hebben om die doelen te halen?

Hans Elzenga, Anton van Hoorn (PBL) en ik nemen 19 casussen onder de loep en bekijken welke wettelijke instrumenten en andere middelen gemeenten hebben om hun rol in de energietransitie vorm te geven, en welke knelpunten en oplossingen ze signaleren. Onze bronnen: diepte interviews met gemeenteambtenaren en achtergronddocumenten.

Ik focus op de juridisch instrumenten, de interviews en achtergrondonderzoek.

Belangrijker dan ooit nu de regierol van gemeenten in de energietransitie alsmaar groter wordt: warmtetransitieplannen, omgevingsplannen en regionale energiestrategieën.

Lees verder  bij het Planbureau voor de Leefomgeving: