Energiecoöperaties in 2030: verkenning van het potentieel

Zet de groei van het aantal energiecoöperaties en coöperatieve projecten door? Wat kunnen zij bijdragen aan de realisatie van de nationale klimaat- en energiedoelen in 2030?

Het Klimaatakkoord streeft naar 50% lokaal eigendom van wind en zon op land en hecht veel waarde aan burgerparticipatie. Iedereen kan meedoen, is het motto. Belangrijke ambities voor de vele burger energiecoöperaties die op vele plekken in Nederland al hard aan de slag zijn met de realisatie.

Is 50% lokaal eigendom van nieuwe wind- en zonneparken op land denkbaar? Ja, dat is het zeker gegeven het huidige groeipad van de coöperatieve beweging, publiek draagvlak voor lokale energie en financierbaarheid. Zeker als de burgercoöperaties allianties aangaan met andere lokale partijen. Wel zullen de mogelijkheden per regio en gemeente verschillen en vraagt het om een aanzienlijk schaalsprong en professionaliseringsslag van de coöperatieve beweging. Vanzelf gaat het zeker niet: het is ambitieus, uitdagend én tegelijkertijd denkbaar. Ook in de warmtetransitie kunnen in collectief verband georganiseerde burgers een substantiële rol spelen.

Deze verkenning is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en mede op verzoek van de samenwerkende energiecoöperaties. Op 20 juni is het rapport door minister Wiebes aangeboden aan de Tweede Kamer.