Regionale energiestrategie

De opgave is enorm: energieneutraal in 2050.  Zeven regio’s werken een regionale energiestrategie uit waarin ze aangeven op welke manier ze deze ambitie willen verwezenlijken. Dit vraagt om:

  • zicht op de energieopgave van de regio
  • zicht op het potentieel voor duurzame opwekking en besparing
  • concrete resultaten en uitvoeringsplannen voor de korte termijn (2023)
  • richting en plannen voor de middellange en lange termijn (2050)
  • een samenhangende strategie
  • samenwerking in coalities van publieke en private partijen rond concrete plannen.

Ruud Schuurs (Adviseur in beweging) en ik zijn gevraagd om het pilotprogramma Regionale Energiestrategie te monitoren. Niet om het te evalueren maar om de processen, de aanpak en de resultaten in deze pilotregio’s te volgen en daar de lessen aan te onttrekken waarmee nieuwe regio’s aan de slag kunnen.

Op 5 oktober levert dit op: Slim Schakelen, Lessen van de pilots Regionale Energiestrategieën.

Begin volgend jaar volgen nog een serie online procesbeschrijvingen van de regio’s en een overzichtsrapportage met de belangrijkste resultaten. De tussenrapportage (juli 2017) circuleert inmiddels al.

Opdrachtgever is VNG, namens de zogenaamde Dealpartners: ministeries EZ, IenM, BZK, het Interprovinciaal overleg (IPO) en de Unie van waterschappen. We werken samen met Ruimtevolk, kennisorganisatie voor de nieuwe ruimtelijke praktijk.

Over het Programma Regionale Energiestrategieën

Op 22 mei 2016 is de Deal Pilots Regionale Energiestrategie ondertekend door de zes dealpartijen: de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, de VNG, UvW en het IPO. Deze deal heeft geresulteerd in het Programma Regionale Energiestrategieën. Met dit programma willen de dealpartijen ervaring opdoen met een aanpak waarmee in zeven pilotregio’s wordt gewerkt aan een regionale energiestrategie.

Downloads