Lokaal eigendom: wat is dat eigenlijk?

Lokaal eigendom? Wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? In een korte animatie van de Provincie Zuid-Holland wordt dat uitgelegd.

Participatiemonitor 2021: meting tm 2020

De Participatiemonitor 2021 is op 28 oktober 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze monitor geeft zicht op de invulling van participatie van de omgeving bij gerealiseerde wind- en zonneparken in Nederland. AS I-Search en Bosch & Van Rijn werkten ook dit jaar weer samen. Een actuele meting tot en met 2020.

Lokale Energie Monitor 2020

De Lokale Energie Monitor 2020 van HIER opgewekt, een jaarlijkse voortgangsrapportage van en over lokale energiecoöperaties en -initiatieven.

Monitor Participatie hernieuwbare energie op land: nulmeting 2019

Op 30 oktober 2020 stuurde het Ministerie van Economische Zaken de eerste Monitor Participatie Hernieuwbare energie op land naar de Tweede Kamer. Deze nieuwe monitor geeft zicht op de manier waarop bewoners betrokken zijn bij de de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken in Nederland. De monitor is ontworpen en uitgevoerd door ASISEARCH en Bosch & Van Rijn. We legden ruim 183 zonneparken en 87 windparken langs de meetlat van de Participatiewaaier. Met speciale interesse voor lokaal eigendom. In het Klimaatakkoord is immers afgesproken dat alle partijen streven naar 50% lokaal eigendom van wind- en zonneparken. Wat dat precies betekent en hoe dat in de praktijk vorm krijgt, is na te lezen in deze monitor.

Waterschappen en energiecoöperaties: opzet voor een handreiking

Unie van Waterschappen wil een handreiking maken voor waterschappen over samenwerken met coöperaties. Ze vragen me om hen te ondersteunen met het maken van de opzet, met de praktijk als inspiratiebron. De handreiking zelf verschijnt in de loop 2021.

Webinar Dutch Power ‘Energie coöperaties een onmisbare schakel in de energietransitie?’

Energiecoöperaties als onmisbare schakel op weg naar 50% lokaal eigendom? Steven Volker van de Groningse coöperatie Grunneger Power en onderzoekster Anne Marieke Schwencke schetsen het speelveld van een levendige beweging van ondernemende burgers

Lokale warmte uit water voor Poelgeest

De wijk verwarmen met warmte uit oppervlaktewater of afvalwater? Dat blijkt te kunnen, zo wijst haalbaarheidsonderzoek uit. Bewoners uit de wijk Poelgeest van Oegstgeest kwamen in 2016 met het idee. Nu ligt er een haalbaarheidsonderzoek en staan ze klaar voor de volgende stappen. Een lokaal warmtebedrijf in eigen beheer?

Advies over een Gelders ondersteuningspunt Energietransitie

Een advies aan de Provincie Gelderland over de inrichting van een ondersteuningspunt energietransitie. Een samenwerking met De Kwink Groep.

Verkenning toekomstpotentieel burger-energiebeweging 2030

Een blik op de toekomst. Zet de groei van de burger energiecoöperaties door? Is het streven naar 50% eigendom van de lokale omgeving van het Klimaatakkoord realistisch? Een studie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, mede op verzoek van de samenwerkende energiecoöperaties. Op 20 juni 2019 is het rapport door minister Wiebes aangeboden aan de Tweede Kamer.

Energiecoöperaties, lokaal eigendom en lokale baten

Houd de baten lokaal. Zorg dat de lokale omgeving profiteert van nieuwe wind-en zonneparken. Dit stellen de burger-energiecoöperaties. Maar wat levert dat dan eigenlijk op voor de omgeving? Een analyse van de geldstromen van windparken.