Onderzoeker lokale energietransitie

Lokale energie, energiecoöperaties, gemeenten, regio’s, de energietransitie van onderaf.

Kritisch, nieuwsgierig en betrokken. Met een oog voor de grote lijnen, de details en leuke onverwachte dwarsverbanden.

Lokaal eigendom: wat is dat eigenlijk?

Lokaal eigendom? Wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? In een korte animatie van de Provincie Zuid-Holland wordt dat uitgelegd.

  • Windpark Krammer Deltawind en Zeeuwind. 60% lokaal eigendom van bewonerscollectief

Participatiemonitor 2021: meting tm 2020

De Participatiemonitor 2021 is op 28 oktober 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze monitor geeft zicht op de invulling van participatie van de omgeving bij gerealiseerde wind- en zonneparken in Nederland. AS I-Search en Bosch & Van Rijn werkten ook dit jaar weer samen. Een actuele meting tot en met 2020.

Lokale Energie Monitor 2020

De Lokale Energie Monitor 2020 van HIER opgewekt, een jaarlijkse voortgangsrapportage van en over lokale energiecoöperaties en -initiatieven.

Monitor Participatie hernieuwbare energie op land: nulmeting 2019

Op 30 oktober 2020 stuurde het Ministerie van Economische Zaken de eerste Monitor Participatie Hernieuwbare energie op land naar de Tweede Kamer. Deze nieuwe monitor geeft zicht op de manier waarop bewoners betrokken zijn bij de de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken in Nederland. De monitor is ontworpen en uitgevoerd door ASISEARCH en Bosch & Van Rijn. We legden ruim 183 zonneparken en 87 windparken langs de meetlat van de Participatiewaaier. Met speciale interesse voor lokaal eigendom. In het Klimaatakkoord is immers afgesproken dat alle partijen streven naar 50% lokaal eigendom van wind- en zonneparken. Wat dat precies betekent en hoe dat in de praktijk vorm krijgt, is na te lezen in deze monitor.

Waterschappen en energiecoöperaties: opzet voor een handreiking

Unie van Waterschappen wil een handreiking maken voor waterschappen over samenwerken met coöperaties. Ze vragen me om hen te ondersteunen met het maken van de opzet, met de praktijk als inspiratiebron. De handreiking zelf verschijnt in de loop 2021.

Alle projecten >

Nieuws

Webinar Lokale Energie Monitor 2020 25 februari 2021

Presentaties

Zie verder op : Publicaties