Participatiemonitor 2022

Op 30 september 2023 verscheen de 4e editie van de Financiële Participatiemonitor. Deze monitor volgt de voortgang van financiële participatie in wind- en zonneparken. 

Zichtbaar is hoeveel wind- en zonneparken eigendom zijn van de lokale omgeving, van bewoners, lokale bedrijven en/ of lokale overheden. Ook is bijgehouden of er sprake is van crowdfunding (zonder eigendom) en bijdragen aan de omgeving in de vorm van een omgevingsfonds en/of omwonendenregeling. De peildatum is 1 januari 2023.

De monitor is aan de Tweede Kamer aangeboden met een uitgebreide toelichting in een Kamerbrief. De eerste monitor verscheen in 2020, de nulmeting tot en met 2019.

De nieuwste monitor verschijnt in het najaar 2024 en geeft zicht op de voortgang tot en met eind 2023.

AS I-Search en Bosch & Van Rijn werken jaarlijks samen aan deze monitor, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

foto: Windpark Krammer, Deltawind en Zeeuwind, 60% eigendom van bewonerscollectieven

Projectparticipatie, Lokaal eigendom

Projectparticipatie verwijst naar de mogelijkheid voor bewoners en bedrijven om invloed uit te oefenen en/ of mee te beslissen over de ontwikkeling van nieuwe energieprojecten in hun (leef)omgeving. Invloed uitoefenen kan als eigenaar, financier en/of door inzet van opbrengsten in projecten voor de lokale omgeving.

Als lokale partijen eigenaar zijn van een wind- of zonnepark, spreken we over lokaal eigendom. Dit kunnen burgers, lokale bedrijven, gemeenten en/ of waterschappen zijn.  Als eigenaren hebben zij zeggenschap over de bedrijfsvoering en opbrengsten.